Vyhledat
  • lindamatuska

XVII. MINISTERSTVO ŽÁDÁ OPAKOVANÉ HLASOVÁNÍ, ČUNEK TYČÍ PROSTŘEDNÍČEK…

Ačkoliv jsem si říkala, že už (si) s tou nemocnicí dám pokoj, přece jen nejsem zdravotník a máme tady na to daleko větší kapacity… po přečtení dnešní odpovědi Zlínského kraje – rozuměj hejtmana Jiřího Čunka Ministerstvu vnitra mi to nedá!


Abych vše uvedla do souvislostí. Více než dva roky sleduji, jak se hejtman Čunek křečovitě lopotí s krajským zdravotnictvím. Není se čemu divit, zdravotnická kvalifikace automechanika je nulová, rozumný člověk by se na tak tenký led nevydával. Ne však Jiří Čunek. Na přeskáčku pouští do médií zvěsti o tom, jak tu ruší porodnici, tu ortopedii, tu slučuje nemocnice, tu skupuje pozemky pro stavbu nemocnice nové. O té které tedy v krajské zdravotnické koncepci nepadlo ani slovo (ona vlastně ta krajský koncepce zdravotnictví neexistuje, protože tu Čunkův tým zpracoval tak nekvalitně, že ji krajští zastupitelé odmítli hlasovat), ale ta stávající nám padá na hlavu, tak není jiné cesty, než postavit novou. Do médií pustíme pár čísel – oprava staré 12 miliard, stavba nové 8 miliard – logicky se tedy stavba nové vyplatí… A hlavně žádné! nezávislé posudky! Bylo to v novinách, nová se vyplatí, tak to tak prostě je a basta!


Odborná veřejnost se hrozí neuvážených a vysoce rizikových kroků mocipána, pořádá konference, zakládá iniciativy… Nic platno. Poté, co Čunkovi v červnu 2019 neprošla stavba nové nemocnice, s čímž evidentně počítal a výsledkem hlasování krajského zastupitelstva byl viditelně přepadlý (viz záznam https://www.youtube.com/watch?v=2rrIIL2qVMU&t=8s), vymyslel Jirka kličku… Když to nešlo po dobrém, prohlasoval si stavbu nové nemocnice po svém… Na zasedání krajského zastupitelstva konaného 16. prosince 2019 zařadil mimořádný bod a jist si potřebnými hlasy, stavbu nové krajské nemocnice prohlasoval. A lidé se začali bouřit – na Ministerstvo vnitra České republiky dorazilo několik výzev a dopisů angažovaných občanů, ale také třeba vedení města Kroměříže. A ministerstvo se věcí začalo zabývat. Proč? Protože existuje důvodné podezření, že tak Jiří Čunek porušil zákon [1]. Tak zásadní bod zasedání, jakým schválení mnohamiliardového investičního záměru stavby nové krajské nemocnice bezpochyby je, nebyl předem zveřejněn na úřední desce (nemohli se k němu tak vyjádřit např. občané kraje, kterým se nesmí toto právo, ukotvené také například v Listině základních práv a svobod, upírat). Krajští zastupitelé navíc k narychlo a pro mnohé nečekaně zařazenému bodu nedostali podklady k zasedání, což Čunek argumentoval tak, že už všechny informace mají z předchozí doby. Hlasovali tak krajští zastupitelé opravdu dvakrát o té samé věci?


Ministerstvo tedy přistoupilo k prošetření postupů, ke kterým na krajském zastupitelstvu došlo. Ministersvo vnitra si od Zlínského kraje vyžádalo doplňující informace, na jejich základě vydalo stanovisko [2], ve kterém konstatuje:


1) Zařazení mimořádného bodu na program zasedání zastupitelstva je sice možné (s odkazem na zákon o krajích), mělo by však být využíváno „pouze výjimečně, je-li dodatečné zařazení bodů na program zasedání skutečně nezbytné a odůvodnitelné objektivními okolnostmi“.


Ve vztahu k tomuto konkrétnímu případu však ministerstvo považuje „takový postup za potencionálně kolidující s právem občana kraje vyjadřovat na zasedání zastupitelstva kraje své stanovisko k projednávaným věcem“. Vyjádření dále pokračuje: „dodatečným zařazením nového bodu nesmí dojít k nepřiměřenému omezení tohoto oprávnění, a to zvlášť u těch záležitostí majetkového charakteru, u nichž je zákonem požadováno pro zasedání v intencích zásady transparentnosti“.


2) Ministerstvo se dále vyjadřuje i k otázce Čunkova hospodaření s majetkem kraje, které má vykonávat s péčí řádného hospodáře. S odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu [3] konstatuje ministerstvo, že hospodaření s majetkem obce musí být maximálně průhledné, účelné a veřejnosti přístupné. Čunkem dodatečně zařazený bod tak ministerstvo označuje za porušení zásad transparentního hospodaření s veřejným majetkem a narušení práva občanů kraje a širší veřejnosti vyjádřit svá stanoviska k projednávanému bodu a aktivně na něj reagovat.


Ministerstvo vnitra tedy závěrem doporučuje, aby se zastupitelstvo ZLK danou věcí znovu zabývalo řádně, tedy na dalším zasedání zastupitelstva s řádným ohlášením tohoto bodu programu, včetně bodů týkajících se výstavby nové krajské nemocnice. O těchto bodech by se mělo po jejich řádném projednání ZNOVU HLASOVAT. Mimo to si pak ministerstvo vyžaduje od Zlínského kraje písemné vyjádření k výše uvedeným závěrům a doporučením.

A (konečně se k tomu dostáváme) co na to hejtman Čunek? Jak už vyplývá z názvu článku - sedí si na mrakodrapu, jako vždy se od srdce směje všemu, včetně stanoviska Ministerstva vnitra – kontrolního orgánu kraje, které označuje za neformální osobní dopis, navzdory tomu, že sám uvádí jeho číslo jednací. Zcela v rozporu se vší objektivní situací tvrdí, že se jedná o politickou hru ministra vnitra Hamáčka (ČSSD), která má pomoci zlínské opoziční ČSSD. Sice mu tentokrát ta rétorika lehce pokulhává („neformální dopis vyzývající mě k vyjádření, a ne standardní formu výzvy“), stále však umí přesně cílit na slova, která na čtenáře působí. Otevřený dopis [4] směřovaný ministru vnitra tak plní výrazy jako „zpronevěřil jste se svému poslání“, „ohýbáte zákon“, „hluboce mě to uráží“ a podobné.


Sebevědomě tvrdí, že „Vaše případné rozhodnutí musí být soudem zrušeno“ – cítit v tom určitou hrozbu? „Musíme dávat stamiliony do provizorních oprav staré nemocnice, abychom ji do doby výstavby nemocnice nové udrželi v chodu“ – cítit v tom určitý nátlak? „To, že Zlínský kraj tyto finanční ztráty bude po Vašem ministerstvu vyžadovat, je samozřejmé …“ – dobře, hrozba je jasná… „Chci Vás upozornit, že se kvůli Vašemu jednání, pane ministře, stanete v očích svých úředníků nevěrohodným, a ve veřejnosti utvrzujete názor, že nezávislá státní správa neexistuje a vše je řízeno politickými zájmy. Z pracovních setkání s právníky Vašeho ministerstva víme, že oni žádné pochybení na straně Zlínského kraje neshledávají. S nelibostí plní pouze Vaši vůli, a buďte si jist, že si tuto skutečnost nenechávají pro sebe.“ – ups, to už je hodně velký (nejen komunikační) faul…


Jedno se Čunkovi nechat musí – je brilantním demagogem![1] Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Stanovisko Ministerstva vnitra České republiky č. j. MV-182169-4/ODK-2019.

[3] Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2009, sp. zn. 28 Cdo 3297/2008. Obdobně pak nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 2010, sp. Zn. III. ÚS 2984/096.

[4] Plné znění otevřeného dopisu hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Zlínský kraj [online]. 19.2.2020. Dostupné z: https://www.kr-zlinsky.cz/plne-zneni-otevreneho-dopisu-hejtmana-zlinskeho-kraje-jiriho-cunka-ministru-vnitra-janu-hamackovi-aktuality-16084.html


* ano, jsem si plně vědoma gramatického prohřešku v titulku článku :) je tam záměrně, laskavý čtenář promine

3 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše