Vyhledat
  • lindamatuska

XIII. Když kraj žádá A, Čunek předloží B.

Když krajští zastupitelé žádají „A“, hejtman Čunek předloží „B“. (Kozy se nažerou, vlk zůstane celý?)

Budou tomu už 2 měsíce, kdy v pondělí 8. 4. 2019 proběhla další, doslova úmorná politická estráda kolem záměru hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka vybudovat ve Zlíně novou krajskou nemocnici (Nová Baťova nemocnice, NBN). Opět se jednalo dlouhééé hodiny, opět zazněly chvalozpěvy ve prospěch Čunkova záměru, opět se okázale mávalo rukou nad připomínkami oponentů. Z příspěvků některých řečníků měl laskavý posluchač až dojem, že je div, že si ve stávající „staré“ Baťovce ještě dokáží rozsvítit 40W žárovku. Budovy nemocnice, která poskytuje zdravotnickou péči nejvyšší úrovně celému kraji, jsou totiž v prachbídném stavu, oprava se nevyplatí, musíme postavit novou... Nicméně, ani po správně formulovaných a zjevně takticky zvolených příspěvcích Čunek potřebnou většinu hlasů krajského zastupitelstva nezískal. Jednání a (snad) finální hlasování se odkládá na červen 2019. Do té doby byl hejtman a jeho tým pověřen povinností nechat zpracovat nezávislý oponentní posudek a navrhnout více možných variant řešení krajského zdravotnictví, tedy nejen tu monotónní písničku o jediné správné nemocnici nové.

Ti, kdo jsou již trochu znalí Čunkových politických praktik, laškovně zvaných „čunkovin“, se k tomuto kroku vyjadřují skepticky (3). A to nejen z důvodu nedostatku času na splnění úkolů. Oponentský posudek a další varianty řešení zdravotnictví jsou záležitosti, které se za dva měsíce těžko stihnou zjevit, pokud mají být kvalitně zpracovány. Na druhou stranu, nebylo by to poprvé, kdy hejtman Čunek až tak úplně nesplnil, co mu krajské zastupitelstvo zadalo. Připomeňme třeba koncepci zlínského zdravotnictví, která měla být hejtmanem předložena na podzim roku 2017. Dodnes jaksi chybí. Ale! Podle informací Zlínského kraje se však můžeme těšit na koncepci pokrývající dobu od roku 2020 (4). No, tak sláva! Počkáme si…

Posledním, více než sporným počinem Čunkovým byl posudek Univerzity Tomáše Bati, který teď slouží hejtmanově argumentaci, že nemocnice je jediným správným řešením. Proti tomu už se ohradila i samotná Univerzita Tomáše Bati (2), protože zadání zpracování posudku bylo podstatně jiné, než jak nyní Čunek posudek v médiích interpretuje jednostranně ve svůj prospěch.

Podívejme se na doslovné zadání kraje z konce roku 2018: ----------------------------------------------------------------- “Zastupitelstvo Zlínského kraje ukládá Radě Zlínského kraje zajistit zpracování odborného oponentního posudku k investičnímu záměru výstavby nové nemocnice v Malenovicích, který bude: 1. zpracován nezávisle na tvůrcích investičního záměru, 2. bude ve stejném rozsahu porovnávat investici do nové nemocnice s rekonstrukcí stávající Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., 3. identifikuje významná rizika investičního záměru, především finanční, a způsob jejich eliminace, --- tak, aby odborný posudek mohl být řádně projednán na Výboru zdravotním Zastupitelstva Zlínského kraje, který bude předcházet dalším jednáním Zastupitelstva Zlínského kraje, na kterých budou zařazeny body, týkající se větších investičních akcí Krajské nemocnice Tomáše Bati, a. s., “Koncepce rozvoje nemocnic založených Zlínským krajem”, případně jiné body, které souvisí s přípravami projektu “NOVÁ BAŤOVA NEMOCNICE ve Zlíně-Malenovicích”. “ (1) ---------------------------------------------------------------

Toto je tedy přesné zadání krajského Zastupitelstva. Jinými slovy: “Rado, chceme posudek, který nám řekne, jestli je lepší opravit nemocnici starou, nebo postavit nemocnici novou.” Doposud je vše v pořádku, krajští zastupitelé požadují přesně to, co v této nečitelné a zcela jednostranné situaci požadovat mají.

Co však bylo zadáno Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně? Přesné formulace zadání Rady jsem se nedobrala (možná špatně hledám). Lze ji však vyčíst i ve stanovisku, které UTB vydala jako “nezbytnou reakci” na interpretaci jejího posudku krajem. A to už je co říct, když autor posudku oficiální cestou volá: “haló, pane hejtman, ale toto my v tom posudku přece vůbec neříkáme, co Vy tady lidem balamutíte!” Co Čunek tvrdí, to UTB popírá.

Čunek opakovaně tlačí na krajské zastupitele i odbornou a laickou veřejnost vyjádřením, které shrnuje i tisková zpráva Zlínského kraje (5): “... správnost našeho rozhodnutí stavět novou nemocnici, ale i výpočet ceny potvrdil také posudek zpracovaný představiteli Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, kteří jsou docenty ekonomie a podnikových financí.”. Těmito odborníky byli doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D., doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. a Ing. Milena Otrusinová, Ph.D.

Problém je, že ani rozhodnutí stavět novou nemocnici místo rekonstrukce staré, ani cenu uvedenou v investičním záměru posudek nejen, že neschvaluje, jeho autoři přímo v posudku uvádějí, že investice ani “lepší variantu” NEPOSUZUJÍ. Naopak, ve stanovisku (2), které v reakci na tiskovou zprávu Zlínského kraje UTB vydala, uvádějí, že “cílem bylo analyzovat věcnou správnost přístupu přípravného výboru, zda metodicky posoudil obě varianty správně, jestli byly do rozhodování zahrnuty veškeré faktory, které investici ovlivňují, a jestli byla hodnocení v souladu se standardně používanými ekonomickými nástroji. Posudek potvrdil, že přípravným výborem byly použity adekvátní myšlenkové postupy a metody hodnocení.” … “Předmětem zmiňovaného posudku nebylo zhodnotit, zda nastavený směr budoucího vývoje zlínské nemocnice je, nebo není správný. Nebyly kontrolovány jednotlivé nákladové položky, proto posudek nemohl potvrdit ani výslednou cenu.

Autoři v posudku také poukazují na to, že projekt stále počítá jen se dvěma variantami - oprava staré vs. stavba nové nemocnice. Upozorňují, že “nebyla vyhlášena ideová architektonická soutěž (veřejná nebo vyzvaná), která představuje u významných veřejných investic transparentní postup. Mohou se tak objevit další portfolia názorů možného řešení této problematiky … “ (6).

Takhle se, pánové, dělá politika!


Odkazy: (1) Usnesení 0480/Z16/18. Zlínský kraj [online]. 2018. Dostupné z: odkaz.

(2) Stanovisko UTB k dokumentu, jímž FaME k posuzovala přístup přípravného výboru k hodnocení investiční akce projektu “Nová nemocnice ve Zlíně”. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně [online]. 2019. Dostupné z: odkaz. (3) PROCHÁZKA, Jiří. Získaný nebo promarněný čas? Svobodní. Zlínský kraj [online]. 2019. Dostupné z: odkaz. (4) Kraj připravuje strategickou koncepci pro zdravotnictví na období 2020-2030. Zlínský kraj [online]. 2019. Dostupné z: odkaz. (5) Investiční záměr na výstavbu nové nemocnice je hotový, hejtman Čunek: Posudek univerzity potvrdil správnost našeho rozhodnutí. Zlínský kraj [online]. 2019. Dostupné z: odkaz. (6) Nová nemocnice ve Zlíně - beseda v Kroměříži. 4. 4. 2019. Svobodní - Zlínský kraj. Fotogalerie z besedy [online]. 2019. Dostupné z: odkaz.


(publikováno 22. 5. 2019 na mém facebooku)

1 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše