Vyhledat
  • lindamatuska

Možnosti omezení plastového odpadu – podklad k projednání

Aktualizace: 9. pro 2019

Na základě inspirativních podnětů (např. Piráti Praha 6 nebo Piráti Zlín), které vedou k omezení zbytečné produkce plastového odpadu na úrovni měst jsem se rozhodla pro Piráty Kroměříž zpracovat a k diskusi předložit souhrn možností, jak by bylo možné eliminovat plastové odpady i u nás v Kroměříži. Budu ráda za Vaše připomínky a podněty, přece jen jsem učitelka, ne ekolog :) Nejedná se o celistvý projekt, ale spíše materiál k diskusi o jednotlivých krocích, které by byly (nebo nebyly) realizovatelné u nás. Snad se dobrá věc podaří!

Podklad je formulován obecně, bez vztahu přímo k městu Kroměříž, aby byl aplikovatelný i v dalších městech, které by měly zájem jej projednat.


Výchozí situace – na co reagujeme?

Od roku 1907, kdy byl vyprodukován první syntetický plast bakelit [1] se různé varianty umělé hmoty a plastu staly nedílnou součástí nejen průmyslu a obchodu, ale také každodenního života každého člověka a instituce. Produkce plastových odpadů se stala globálním problémem, v roce 2015 bylo vyprodukováno odhadem 322-381 milionů tun plastového odpadu [1, 5]. Pro srovnání, v roce 1950 to bylo 1,5 milionů tun [5]. Vedle obalového a textilního průmyslu představují plastové odpady institucí třetí největší zátěž [2]. Proto spatřujeme velkou příležitost v regulaci přístupu institucí k plastovým odpadům. Navíc, jestliže půjde vedení města příkladem, předpokládáme i pozitivní dopad na obyvatele města.

Projekt vychází z předpokladu, že pracovníci města a jeho obyvatelé jsou pozitivně motivováni k ekologickému chování a minimalizaci plastových odpadů a vlivem realizace projektu budou k tomuto jednání následně sami inklinovat.


Východiska v rámci EU:

- A European Strategy for Plastics in a circular economy [6].


Východiska v rámci ČR:

- Rada Vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR),

- Strategický rámec Česká republika 2030 [3],

- Iniciativa #dostbyloplastu Ministerstva životního prostředí [4] – zapojeny velké organizace (Lidl, Ikea, Starbucks, České dráhy, UGO a mnoho dalších), kraje a města (Jihomoravský kraj, Litoměřice, Podřipsko) a městské instituce (např. koupaliště Bystřice pod Hostýnem).


Cíle:

- omezit případně zcela eliminovat produkci plastového odpadu na úřadech města, v jeho institucích a zařízeních,

- omezit produkci plastového odpadu na akcích pořádaných městem,

- omezit produkci plastového odpadu prostřednictvím dotační podpory projektů s implementujících omezení a eliminaci produkce plastového odpadu,

- prostřednictvím osvěty šířit informace a podporovat aktivní participaci obyvatel města na ekologickém chování a nakládání s plastovým odpadem.


„Nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne.“


Jak může přispět radnice a úřady města Kroměříže?

Implementací níže uvedených opatření a aktivit je možné výrazně snížit tzv. „plastovou stopu“ instituce, jejích zařízení a akcí.


K diskusi tedy předkládáme jednotlivé kroky vedoucí k omezení tvorby plastového odpadu:

1. Omezení/zákaz používání jednorázového plastového nádobí (příbory, talíře, kelímky, brčka, míchátka) a jejich nahrazení sklem a porcelánem na úřadech.

2. Omezení/zákaz používání jednorázového plastového nádobí (příbory, talíře, kelímky, brčka, míchátka) a jejich nahrazení sklem a porcelánem na sportovištích (obzvláště bufety koupaliště, ale i další sportoviště a zařízení), nabídka zálohovaných plastových nádob (vratné 0,5 l kelímky na nápoje, vratné hrníčky na teplé nápoje apod.).

3. Omezení jednorázově balených potravin (sáčky s cukrem, smetánky do kávy, balený med, oplatky ke kávě, plastové lahve s vodou) a jejich nahrazení ekologičtější variantou (nádoba s kostkami cukru nebo cukřenka, mléko do kávy podávané v konvičce, skleněná karafa, džbán místo plastové lahve s vodou).

4. Omezení používání igelitových tašek (propagační materiály), plastových poštovních obálek a dalších obalových plastů. Výměna za ekologické alternativy (textilní tašky, papírové obálky apod.).

5. Umožnění třídění odpadu nejen zaměstnancům, ale i klientům úřadu (dostatek nádob na tříděný odpad, jejich dostupnost), včetně třídění bioodpadu (koše v kuchyňkách, bufetech apod.).

6. Zákaz užívání plastového nádobí na akcích pořádaných městem, užívání vratných alternativ.

7. Instalace nádob na tříděný odpad při akcích pořádaných městem (trhy, kulturní a jiné akce).

8. Možnost doplnění vlastní láhve vodou místo nákupu balené vody na městských akcích.

9. Podmínka eliminace tzv. „plastové stopy“ pro udělení finanční podpory z dotačního programu města (žádost o podporu obsahuje nové hodnotící kritérium).

10. Ekologicky odpovědný nákup spotřebního materiálu.

11. Mediální propagace Kroměříže jako města zapojeného do programu snížení plastové stopy (tiskové zprávy, facebook, propagační materiály apod.).

12. Propagace myšlenky snížení plastové stopy směrem k občanům, budování občanského uvědomění – osvěta (propagační stánek města na městských akcích, soutěž o návrh textilní tašky pro Kroměříž, soutěž o kreativní a užitečné využití plastových odpadů v každodenním životě, workshopy ve spolupráci s tematicky zaměřenými NNO – např. Bezobalu apod.).

13. Podpora občanské a studentské iniciativy s lokálním přesahem (dotační program).

14. Nabídnutá podpora a možnost konzultace pro prodejce (např. leták s pokyny, jak eliminovat plastový odpad).Konkrétní kroky omezení plastového odpadu:


1. zákaz/omezení používání plastů

- úřady,

- sportoviště, obzvláště koupaliště, bufety – od 1.1.2020

- kulturní a jiné akce města, trhy,

- propagace města.


2. podmínka nepoužívání plastů

- dotační podpora města,

- občanské a studentské iniciativy.


3. další podpůrná opatření

- nádoby na tříděný odpad na úřadech a v městských institucích,

- nádoby na tříděný odpad při trzích, kulturních a jiných akcích pořádaných městem.


Implementaci projektu podpoří vytvoření pracovní skupiny (např. v rámci Odboru životního prostředí) složenou jak ze zástupců města, tak i odborníků a dobrovolníků.


Zdroje:

(1) RITCHIE, Hanna a Max ROSER. Plastic Polution. Our world in data [online], 2019. [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: odkaz

(2) GEYER, Roland, Jenna R. JAMBECK a Kara Lavender LAW. Production, use, and fate of all plastics ever made. Science Advances [online]. 2017, 3(7) [cit. 2019-06-15]. DOI: 10.1126/sciadv.1700782. ISSN 2375-2548. Dostupné z: odkaz

(3) KÁRNÍKOVÁ, Anna (Ed.). Strategický rámec Česká republika 2030. Praha: Úřad vlády České republiky. 2017. ISNB 978-80-7440-181-7.

(4) Dost bylo plastu [online]. Ministerstvo životního prostředí, 2018 [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: odkaz

(5) Plastic waste and recycling in the EU: facts and figures. In: European Parliament [online]. 19.12.2018 [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: odkaz

(6) A European Strategy for Plastics in a circular economy. In: European Parliament [online]. Strasbourg, 2018 [cit. 2019-06-15]. Dostupné z: odkaz


162 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše