Vyhledat
  • lindamatuska

III. Kroměřížská radnice nemocnici nedá?

Aktualizace: 8. čvn 2019

(3. část série článků)

Hejtman Jiří Čunek víří emoce v Kroměříži. Už od minulého týdne vás průběžně informujeme o „koncepci“ zdravotnictví Zlínského kraje, kterou pro Zlínský krajský úřad zpracoval MUDr. Radomír Maráček. Bývalý ředitel Fakultní nemocnice Olomouc, je od 1. května 2017 ředitelem Baťovy nemocnice ve Zlíně a předsedou představenstev nemocnic Zlínského kraje. Nahradil tak předchozí, dle mnohých kontroverzně odvolané vedení Baťovy nemocnice. Koncepce, kterou Maráček spolu s Čunkem předkládají, však má více nedostatků než předností. Jakožto koncepční materiál je velmi problematická a hlasitě kritizována nejen zastupiteli města Kroměříže. I přesto Čunek tento počin plánuje předložit krajskému zastupitelstvu ke schválení na zasedání 23. dubna 2018.


I když ono už to možná neplatí… Strategie či koncepce byla angažovaným zastupitelům poskytnuta za podivných okolností. Připomeňme např. to, že ačkoliv měla být zveřejněna už v říjnu 2017, zastupitelé ji dostali na stůl až v únoru 2018, a to navíc ráno v den zasedání zastupitelstva. Podivně působí také skutečnost, že Čunek odmítá nechat materiál připomínkovat, jelikož prý subjektivní pohled jednoho odborníka není pro věc přínosem. Čunek také evidentně na schválení dokumentu spěchá. Koncepce vyvolala rozruch zvláště mezi zastupiteli města Kroměříže, den po jeho zasedání byl dokument zveřejněn. Spustil tak vlnu nevole i v kruzích odborné veřejnosti a angažovaných občanů dotčených měst. Od té doby Čunek své plány a výroky mírní, některé záměry dokonce už popírá, do médií pouští protichůdné informace.


Zatímco na počátku se měly změny dotknout např. i kroměřížské porodnice, ta už je dle jeho vyjádření pro média z obliga (3). Stejně tak se mění jeho výroky ke kroměřížskému ortopedickému oddělení (na což i v průběhu jednání kroměřížského zastupitelstva upozorňuje MUDr. Olga Sehnalová, MBA). To původně mělo být zrušeno a přesunuto do Zlína, poté se Čunek zmiňuje o tom, že ve dvou nemocnicích v kraji ortopedie zůstanou, nakonec se pravděpodobně ortopedie rušit nebudou vůbec (4) a dojde pouze k přesunu náročnějších zákroků na specializované pracoviště. „Nebudeme rušit nikde žádné ortopedie, jenom dojde zřejmě k přenosu některých náročných operací do jednoho centra, na jedno pracoviště“, uvádí hejtman pro Český rozhlas Zlín. Ano, taková vize je naprosto pochopitelná, přijatelná a nezpochybnitelná. Proč však takto nebyla prezentována od začátku? Otázkou také zůstává, nakolik jsou Čunkovy výroky pro média spolehlivé a definitivní.


Úkolem dnešního dílu série článků však je zprostředkovat čtenáři dění na jednání zastupitelstva města Kroměříž, které se konalo 15. února 2018 (2). Je třeba říci, že město evidentně nebere potenciální rizika na lehkou váhu. Usuzujeme tak i ze skutečnosti, že se neveřejné jednání zastupitelstva, které předcházelo části veřejné, prodloužilo o celou hodinu. V úvodu veřejného zasedání zastupitelstva, kterého jsme se zúčastnili společně s několika zaměstnanci kroměřížské nemocnice a dalšími občany, shrnul starosta města dění na předchozí části jednání.

Na neveřejné části vystoupil sám autor koncepce, MUDr. Maráček. Promluvila MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, místopředsedkyně představenstva kroměřížské nemocnice, která je fakticky chápána jako její ředitelka. Prostor dostali také zastupitelé města a další angažovaní. Jak uvedl sám starosta, debata poskytla zbylým zastupitelům „náhled do problematiky“, jelikož v této kauze dochází k nepřesným formulacím, vznikají mediální šumy, informace mohou být matoucí – což ale nutno podotknout, dost možná vychází právě z protichůdnosti výroků samotného hejtmana Čunka.

Stanovisko města je starostou prezentováno tak, že udělá „vše pro to, aby kroměřížská nemocnice byla zachována v tom rozsahu péče, v jakém ji poskytuje k dnešnímu datu“ (2). Ustanoven byl v této věci návrhový výbor složený z jeho předsedkyně Mgr. Daniely Hebnarové a dvou členů, MUDr. Olgy Sehnalové, MBA a MUDr. Richarda Kremla.

Zastupitelé města Kroměříže požadují, aby zůstala zachována dostupná lékařská péče v Nemocnici Kroměříž, a.s. ve všech stávajících oborech pro všechny občany našeho regionu. Odmítají slučování oddělení nebo jejich rušení. Na Zlínský kraj vznášejí požadavek, aby bylo město a místní odborná lékařská veřejnost přizvány ke koncepci zdravotnictví Zlínského kraje. Krajem předložený materiál má být dle zastupitelstva dodatečně přepracován po stránce ekonomické. Koncepce má vycházet ze snížení nákladů všech nemocnic (např. prostřednictvím centrálního nákupu léků, energií, spotřebního materiálu). Teprve s odstupem času má být zhodnoceno, jestli tyto postupy přinesly očekávané přínosy. Přeorganizaci oddělení nemocnic v rámci kraje zatím zastupitelstvo odmítá. Zastupitelstvo města Kroměříže v neposlední řadě děkuje všem zaměstnancům Nemocnice Kroměříž za jejich kvalitní odbornou práci.


Mnoho zastupitelů k problému vyjádřilo postoj. Možná to bude čtení příliš dlouhé, možná nudné, možná nezáživné, ale zprostředkováváme Vám nyní výroky a stanoviska zastupitelů tak, jak byla prezentována.

* Mgr. Tomáš OPATRNÝ (ANO) shrnul, že hejtman při své tvorbě koncepce neobstál. Dokument předložil opožděně, ten má závažné nedostatky, neobsahuje např. SWOT analýzu, postrádá relevantní údaje, vyhodnocení důsledků jednotlivých kroků. Je tedy přesvědčen, že by koncepcí navrhované kroky narušily a zhoršily dostupnost lékařské péče. Celý problém Opatrný řešil s předsedou Poslanecké sněmovny Mgr. Radkem Vondráčkem a hnutí ANO za Zlínský kraj koncepci nepodpoří. Vyzývá současně i ostatní zastupitele, aby ve svých politických stranách urgovali odmítavý postoj ke koncepci.

* MUDr. Olga SEHNALOVÁ, MBA (ČSSD) kritizuje nejednotnost Čunkových výroků v médiích. Ptá se, proč tedy byla koncepce předkládána, když hejtman aktuálně popírá většinu z navrhovaných změn? Stejně jako Opatrný a mnozí další upozorňuje na omezení dostupnosti zdravotní péče v celém kroměřížském regionu, pokles zaměstnanosti (nemocnice je největším místním zaměstnavatelem). Dle jejího názoru se koncepce vůbec neměla ve stávající podobě objevit v jednání zastupitelstev (zlínského krajského a kroměřížského) a pokud už se takto objevila, má být zamítnuta. Požaduje, aby byla přepracována a předložena kroměřížskému zastupitelstvu ještě před tím, než vůbec půjde k jednání na kraji.

* Marek ŠINDLER (ČSSD) upozorňuje na to, že usnesení města Kroměříže, které bude hejtmanu Čunkovi oficiálně doručeno, by mělo být daleko radikálnější. Ocitáme se v situaci, kdy jako město nejsme zřizovateli naší nemocnice, můžeme tak mít pouze přání, nikoliv klást požadavky. Upozorňuje na to, že koncepce má být ve stávající podobě schvalována na krajském zastupitelstvu už 23. dubna 2018. Ačkoliv už se nyní neoficiálně hovoří o tom, že projednávána nebude, nelze se na to spoléhat!

* Mgr. Daniela HEBNAROVÁ (ODS) se dle svých slov vrací do roku 2013, kdy byla členem krajského zastupitelstva. Už tehdy byla koncepce zdravotnictví schvalována, ale byla předtím diskutována téměř 2 roky! Zatímco letos ji MUDr. Mergenthalová dostala na stůl 2. února 2018. Jedná se podle ní o politické rozhodnutí a je třeba si uvědomit, že málokterý hejtman bude prosazovat koncepci, která nebude mít podporu. Proto vyzývá, aby zastupitelé (potažmo jednotlivé politické strany) nedopustili, aby tento materiál vůbec postoupil na jednání zlínského zastupitelstva k projednávání.

* PhDr. Pavel MOTYČKA, Ph.D. (KDU-ČSL, stejně jako hejtman Čunek) si plně uvědomuje, že je v pozici jediného zástupce města Kroměříže v krajském zastupitelstvu. Žádný zastupitel však, podle jeho výroku, nemůže podpořit omezování dostupné zdravotní péče ve svém regionu, to je pro něj nepřípustné. (Dovolím si zde poznámku: dr. Motyčka se nyní nachází v poměrně schizofrenní situaci, kdy bude stát před rozhodnutím, zda vystupovat jako zastánce zájmu města Kroměříže, tedy proti předložené koncepci, nebo zda upřednostnit stranickou soudržnost a hlasovat tak pro její přijetí)

* Starosta Mgr. Jaroslav NĚMEC (ANO) hlavně požaduje, aby usnesení, které vzejde z dnešního jednání, bylo jednotné, konsenzus všech zastupitelů města.

* Dle mého názoru, velmi výstižně uhodil hřebík na hlavičku MUDr. Richard KREML (SZ – Zdravé Kroměřížsko), který poukazuje na to, že je vlastně velmi obtížné jakkoliv rozporovat Čunkovy a Maráčkovy výroky a kroky, protože co řeknou, obratem rozporují a popírají. Má se schvalovat koncepce, která vlastně koncepcí není. A ona se vlastně schvalovat a přijímat nebude (jeho vlastní shrnutí Maráčkova předchozí vystoupení na neveřejném jednání). Nabádá tedy, aby město diskutovalo o tom, co jej aktuálně nejvíc tíží, definujme konkrétní věci. Naráží tak na text, který předložila na neveřejném jednání dr. Sehnalová (budeme se o něm zmiňovat dále).

Následuje pár drobných, spíše formálních připomínek dalších zastupitelů. Zastupitelé následně hlasují o usnesení, které bude zasláno hejtmanu Čunkovi. Shrnuje podstatné body výše uvedené. Usnesení bylo jednohlasně přijato (25 PRO z 25 přítomných).


Nyní se svým návrhem vystupuje dr. SEHNALOVÁ (ČSSD). Zpracovala z vlastní iniciativy Memorandum (1), z našeho pohledu úderný a naprosto výstižný soupis aktuálních problémů kroměřížského zdravotnictví, který navrhuje zaslat Čunkovi jako protinávrh a možný směr, kterým by se koncepce místního zdravotnictví měla ubírat. V první řadě děkuje pracovníkům Nemocnice Kroměříž, a.s. za jejich práci. Kroměřížská nemocnice je klíčovou infrastrukturou a spektrem svých odborností odpovídá dlouhodobým potřebám obyvatel města Kroměříže a okolního regionu. Oproti tomu alarmující je situace nedostatku praktických lékařů a stomatologů (zde si opět dovolím poznámku: je obecně známá věc, že „sehnat“ zubaře v Kroměříži je téměř nemožné. Většina stomatologických ordinací má naplněné kapacity a nové pacienty, ani děti, nepřijímá. Kroměřížští obyvatelé jsou tak odkázáni na dojíždění za péčí buď do okolních obcí, nebo dokonce i mimo kraj, jelikož pro některé je dostupnější nebo schůdnější např. Brno než Zlín). Na tento problém by se měl kraj při koncepci zaměřit obzvláště! Poukazuje na to, že odsun specializované péče mimo okresní nemocnici bude mít vážné dopady nejen na poskytování zdravotní péče obyvatelům, ale také negativní dopad na ekonomickou situaci kroměřížské nemocnice. Proti obsahu předloženého Memoranda neprotestuje žádný ze zastupitelů, je však třeba jej formálně upravit tak, aby byl dobře komunikovatelný pro média.


Až doposud se zdá být zasedání zastupitelstva nadmíru poklidné, postoj jednotlivých zastupitelů jednotný. Lidově řečeno táhnou za jeden provaz a kroměřížskou nemocnici „nedají“. Problémem se však v samotném závěru jednání stává Sehnalové Memorandum. Bude text usnesením zastupitelstva města Kroměříže, nebo pouze stanoviskem? Pro čtenáře pouze slovíčkaření, ovšem není tomu tak! Pokud totiž bude Memorandum schváleno jako „usnesení“, bude oficiálně zasláno hejtmanu Čunkovi a zlínskému zastupitelstvu. Nebylo by tak možné jej při dalším jednání nezohlednit nebo dokonce ignorovat. Jestliže však bude schváleno jako „stanovisko“, bude vlastně pasivně zveřejněno na webových stránkách radnice a my můžeme maximálně pevně doufat, že si jej hejtman „najde sám“, seznámí se s jeho obsahem a vezme jej na zřetel.

A zde dochází k evidentnímu roztříštění doposud trvající jednotnosti zastupitelů. Dr. KREML dokonce požaduje, aby starosta Němec nebo místostarosta Motyčka osobně zajistili seznámení krajských zastupitelů se zněním Memoranda. To však starosta odmítá s tím, že členů krajského zastupitelstva je 45 a nemůže je osobně objíždět. Se zněním Memoranda by je tak mohl seznámit až na schůzi krajského zastupitelstva na konci dubna, kdy už však má být koncepce projednávána. Jako by snad v dnešní době neexistovaly i jiné oficiální cesty předání elektronického dokumentu. Memorandum bylo nakonec šalamounsky odsouhlaseno jako „memorandum“ a na kraj oficiální cestou nepůjde.


A jaké je naše zhodnocení situace? Očekávaná jednotnost zastupitelů města Kroměříže se naštěstí naplnila. Budoucnost našeho zdravotnictví je i nadále nejasná, nejen proto, že hejtman Jiří Čunek i nadále mlží, do médií vysílá nejednotné, často protichůdné informace. Hlavním úskalím ale bude již zmíněná nelehká situace krajského zastupitele Dr. Motyčky. Poněkud méně čitelný je také sám starosta, Mgr. Němec, od kterého bychom v tak závažné věci očekávali větší horlivost, daleko vyšší nasazení, sebevědomý postoj a radikální, jasně zamítavé stanovisko, se kterým sám aktivně půjde za zachování nemocnice ve stávajícím stavu bojovat na kraj. Starosta však působí daleko umírněnějším a mírně nečitelným dojmem. Piráti Kroměříž pro vás budou i nadále celou situaci sledovat, zúčastníme se zasedání krajského zastupitelstva 23. dubna 2018 a o všem vás budeme informovat.Odkazy:

(1) VONDRÁŠEK, Jan. Memorandum Zastupitelstva města Kroměříže k situaci ve zdravotnictví regionu Kroměřížska. In: Město Kroměříž [online]. Kroměříž, 2018, 16.02.2018 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: odkaz.

(2) Audio ZMK 15.2.2018. In: Město Kroměříž [online]. Kroměříž, 2018, 16.02.2018 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: odkaz.

(3) FRÁNEK, Tomáš a Saskia MIŠOVÁ. Chceme, aby naše dítě mělo v rodném listě Kroměříž. Porodnici kraj nezruší. In: Český rozhlas [online]. 2018, 15.02.2018 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: odkaz.

(4) SEDLÁČEK, Pavel. Porodnice v Kroměříži a ani lůžková ortopedická oddělení se rušit nebudou. In: Český rozhlas [online]. 2018, 05.02.2018 [cit. 2018-02-16]. Dostupné z: odkaz.


(publikováno 16. 2. 2018 na webu Piráti Kroměříž)

1 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše